Jednací řád internetového portálu Loando.cz

Cílem jednacího řádu je stanovit pravidla použití internetových služeb stránky na webové adrese loando.cz, která je vedená firmou OnCredit s.r.o. se sídlem na ulici Bartoškova 1411/20, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 06979815

1. DEFINICE

Webová stránka – internetová stránka Loando.cz, dostupná na webové adrese loando.cz.
Uživatel – fyzická a způsobilá osoba, která používá Webovou stránku, také cílem hledání půjčky.
Úvěrová společnost – subjekt, který se zabývá poskytováním půjček v souladu s platnými právními předpisy. Nabídka firmy je k dispozici na Webové stránce.
Nabídka – nabídka půjčky úvěrové společnosti, která je zaměřena na Uživatele Webové stránky loando.cz nebo prostřednictvím úvěrové společnosti.
Ochrana osobních údajů – integrální prvek „Jednacího řádu internetového portálu”. Týká se údajů, které sbírá od Uživatele Internetového portálu, získané v procesu registrace a také při následujícím používáním Internetového portálu.
Přihlašovací jméno – označení identifikace Uživatele, který vyjadřuje přání použití Internetového portálu. Přihlašovací jméno je zaslané na e-mailovou adresu, kterou dříve uvedl Uživatel.
Heslo – řetězec znaků, které slouží identifikaci Uživatele. Cílem hesla je zaručení Uživateli Internetového portálu autorizovaného přístupu k některým službám. Heslo je zaslané na e-mailovou adresu, kterou dříve uvedl Uživatel.
Informační bulletin – forma elektronického bulletinu, kterého cílem je informovat zaregistrované Uživatele o objevujících se novinkách a také o implementovaných změnách na Internetovém portálu, nebo ve službách.
Poskytovatel služeb – Oncredit s.r.o., se sídlem na ul. Bartoškova 1411/20, Nusle, 140 00 Praha 4, IC: 06979815.
Služby – služby elektronicky poskytované prostřednictvím Poskytovatele služeb, které jsou uvedené v § 4 a § 5 tohoto Jednacího řádu.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) OnCredit s.r.o. tímto stanoví nynější jednací řád elektronického poskytování služeb, dále zvaným Jednacím řádem a zavazuje Uživatele k povinnosti přizpůsobení se jeho pravidlům.
Jednací řád určuje druhy služeb, které poskytuje Internetový portál, podmínky a pravidla jeho použití, mimo jiné podmínky uzavírání a vypovídání smluv o poskytování služeb, které jsou jeho prostřednictvím nabízeny.
Každý Uživatel, který chce používat Internetový portál, by se měl nejprve seznámit s tímto Jednacím řádem a akceptovat jeho obsah.
Každý Uživatel je povinen dodržovat pravidla určené v Jednacím Řádu. Používáním Služeb Webové stránky Uživatel automaticky přijímá jeho smluvní podmínky, včetně podmínek týkajících se uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb. Není třeba uzavřít samostatnou dohodu. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v rozsahu a za podmínek stanovených v Jednacím řádu.
V záležitostech, které nejsou regulovány v těchto předpisech, zejména při předkládání prohlášení o vůli v elektronické podobě, platí příslušné právní předpisy, zejména příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další relevantní právní akty.

3. UZAVŘENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Nynější Jednací Řád tvoří nedílnou součást smluv uzavřených s Uživatelem společností OnCredit s.r.o týkající se poskytování Služeb. Se zahájením používání Služeb poskytnutých Webovou Stránkou Uživatel automaticky přijímá podmínky tohoto Jednacího Řádu. Není třeba vypracovat samostatní smlouvu. Smlouva o poskytování služeb opravňuje společnost OnCredit s.r.o. k předání dat Uživatelů, kteří používají Webovou Stránku, partnerům, jejichž služby jsou v ní uvedeny. To platí zejména pro úvěrové společnosti.
Uživatel může kdykoli přestat používat Služby zpřístupněné na Webové Stránce. Právní účinky vyplývající z ukončení používání Služeb jsou stanoveny závaznými a v současnosti platnými právními předpisy. Právní předpisy jsou adekvátní z důvodu právní povahy poskytované služby a faktických okolností.
S výhradou níže uvedeného bodu může být smlouva o poskytování Služeb elektronickými prostředky ukončena automaticky. Není nutné předkládat další tvrzení okamžikem, kdy Uživatel opustí Webovou stránku, která zpřístupňuje tyto Služby.
Smlouva o poskytování Služeb Internetového bulletinu končí okamžikem, kdy Uživatel Webové stránky učiní prohlášení o odstoupení od Služeb, které mu jsou poskytovány. Odstoupení musí být podáno písemně nebo zasláno e-mailem z účtu, ze kterého je Uživatel registrován na Webové stránce.

4. SLUŽBY

Hlavní funkcí nabízených Webovou stránkou je možnost získat úvěr po dříve správném vyplnění formuláře úvěru.
Webová stránka neúčtuje žádné poplatky za používání Služeb.

5. INFORMAČNÍ BULLETIN

Uživatel může obdržet informační bulletin připravený společností OnCredit s.r.o. pomocí e-mailu.
Za Službu odběru bulletinu Webové stránky není účtován žádný poplatek. Jedná se o službu, která je nabízená každému Uživateli.
Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas na zasílání bulletinu. Za tímto účelem musí potvrdit rezignaci, a tak o ní informovat OnCredit s.r.o.

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Technické požadavky, které jsou nezbytné pro používání Služeb poskytovaných prostřednictvím této Webové stránky, jsou uvedeny v části "Zásady ochrany osobních údajů".

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pravidla, která se týkají ochrany osobních údajů Uživatelů na Webové stránce, jsou stanovena v "Zásadách ochrany osobních údajů".

8. ODPOVĚDNOST OnCredit s.r.o.

Webová stránka vyžaduje od Uživatele, aby poskytoval pravdivé, přesné, úplné a nezavádějící údaje. Za následky nesprávného vyplnění formulářů v celku odpovídá Uživatel. To platí zejména pro situaci poskytování nesprávných nebo nepravdivých údajů.
OnCredit s.r.o. nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění formulářů Uživatelem. Zejména nenese odpovědnost za třetí strany, jejichž údaje mohly být zahrnuty do formulářů poskytovaných Webovou stránkou, aniž by o tom věděli a vyjadřovali na to souhlas.
OnCredit s.r.o.nenese odpovědnost za neschopnost používat Webové stránky, pokud nejsou příčiny závislé od ní. Z bezpečnostních důvodů nebo z jiných důvodů může OnCredit s.r.o.dočasně pozastavit přístup k Webové stránce. K tomu dochází na dobu nutnou k odstranění vzniklých ohrožení nebo nepravidelností. OnCredit s.r.o. nenese odpovědnost za dočasné pozastavení přístupu na Webovou stránku.
OnCredit s.r.o.nezodpovídá za používání Webové stránky jejími Uživateli v rozporu s Jednacím řádem.
Uživatelé nesmí poskytovat protiprávní, urážlivý, nepravdivý nebo zavádějící obsah, a také obsah obsahující viry. Uživatelé nesmí poskytovat obsah mohoucí způsobit narušení nebo poškození počítačových systémů.
V případě obdržení společností OnCredit s.r.o. věrohodné informace o protiprávní povaze uložených dat, které poskytuje Uživatel, OnCredit s.r.o. může zablokovat přístup k nim. OnCredit s.r.o. také nenese odpovědnost za Uživatele a za škody způsobené zabráněním přístupu k nezákonnému obsahu.
Spolehlivá zpráva o existenci protiprávních údajů bude vést OnCredit s.r.o. k sdělení Uživateli, že bude k nim mít pravděpodobně zablokovaný přístup.
Pokud Uživatel poskytne obsah a údaje uvedené výše, OnCredit s.r.o. má právo požadovat nárok na náhradu škody přímo od konkrétního Uživatele. Pravidla tohoto postupu jsou stanovena v Občanském zákoníku.

9. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

OnCredit s.r.o. informuje, že Webová stránka obsahuje dokumenty chráněné autorským právem, ochranné známky a také jiné nehmotné zboží, které podléhají ochraně práv duševního vlastnictví. Volba zvolená Webovou stránkou a uspořádaní obsahu, který je v ní prezentován, je nezávislým předmětem právní ochrany a ochrany autorského práva
Autorská práva k informacím a materiálům, které jsou k dispozici na Webové stránce, a také ochranné známky, patří společnosti OnCredit s.r.o.
Uživatel, který používá Webovou stránku, se zavazuje používat veškerý obsah, který je v ní prezentován, pouze pro osobní potřebu. Používání tohoto obsahu a jeho disponování, které překračuje hranice osobního užití, vyžaduje relevantní souhlas společnosti OnCredit s.r.o. nebo jiný subjekt oprávněný tak učinit.

10. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI

Uživatel, který používá Webovou stránku, může v souladu se svým zákonným právem podat stížnosti týkající se záležitostí souvisejících se Službami, které nabízí. Veškeré stížnosti týkající se používání Webové stránky musí být elektronicky nahlášeny na následující adrese: info@loando.cz.
Stížnost by měla obsahovat: identifikaci Uživatele (jméno, příjmení, korespondenční adresu) a popis problému, který je základem pro podání stížnosti.
OnCredit s.r.o. se zavazuje, že stížnost vyřídí do 30 dnů od jejího obdržení. Není-li reklamace projednána v mezích časového limitu, OnCredit s.r.o. o tom bude informovat Uživatele, který ji podal, o důvodech zpoždění a o předpokládaném datum, ve kterém bude stížnost vyřízená.
Odpověď na stížnost bude zaslána na e-mailovou adresu nebo poštovní adresu uvedenou Uživatelem, pokud to bylo uvedeno ve stížnosti.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Rozhodujícím právním řádem pro Jednací řád a pro smlouvy o poskytování elektronických služeb, které jsou uzavřeny na jejím základě, jsou právní předpisy České republiky.
Soud pro řešení sporů vzniklých v souvislosti s uplatňováním Jednacího řádu nebo vyplývajících na jeho základě z poskytování elektronických služeb je obecný soud.
Ve vztahu s Uživateli na Webové stránce se používá český jazyk.

12. VSTUP V PLATNOST A ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU

Předpisy vstoupily v platnost dne 05.06.2018.
OnCredit s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla Jednacího řádu.
Změna Jednacího řádu zaváže Uživatele, pokud se do 14 dnů ode dne jeho doručení nerozhodne ukončit smlouvu o poskytování Služeb elektronickou cestou.
Uživatelovi bude, v případě jeho změny, doručen nový Jednací řád, jeho uvedením na Webové stránce nebo zasláním spolu s Informačním bulletinem.
13. Pravidla ochrany osobních údajů prováděná společností OnCredit s.r.o. jsou uvedené v Zásadách Ochrany Osobních Údajů.

Půjčky zdarma
Zaplo
16000 kč / 30 dní
CreditOn
8000 kč / 20 dní
Půjčka7
8000 kč / 14 dní
Via SMS
16000 kč / 30 dní
Kamali
10000 kč / 14 dní
Srovnání Amerických hypoték - květen 2019

Přidat komentář

######## ##   ## ######  #######    ## 
##   ## ##   ## ##  ## ##   ##    ## 
##   ## ##   ## ##    ##   ##    ## 
##   ## ##   ## ##    ##   ##    ## 
##   ## ##   ## ##    ##   ## ##  ## 
##   ## ##   ## ##  ## ##   ## ##  ## 
########  #######  ######  #######  ###### 

Přihlásit se aby skrýt toto pole

Komentáře